القائمة الرئيسية

الصفحات

 Windows 10 Corporate

Key: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43


Windows 10 Family 

Key: YG62W-VBNPP-VTW9Q-Q3WRW-JFG3V


Windows 10/11 Pro 

Key: FBNDX-6D43T-3T78G-PRWYC-6JF9G

Key: F9N38-QQWH7-DCY6C-9RQXV-6XXTT

Key: FB6F8-NRYP2-JW3FM-WGY67-WK8XG


Product activation key for Windows 10 TP ( build 10041 ):

NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR

Product activation key for Windows 10 Pro Insider Preview ( build 10074 , 10122 , 10130 ):

6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF

Product activation key for Windows 10 Enterprise Insider Preview ( build 10074 , 10122 ):

VTNMT-2FMYP-QCY43-QR9VK-WTVCK

Product activation key for Windows 10 Home Insider Preview ( build 10158 , 10159 , 10162 , 10166 ):

KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3

Product activation key for Windows 10 Pro Insider Preview ( build 10158 , 10159 , 10162 , 10166 ):

8N67H-M3CY9-QT7C4-2TR7M-TXYCV

Product activation key for Windows 10 Enterprise Insider Preview ( build 10158 , 10159 , 10162 , 10166 ):

CKFK9-QNGF2-D34FM-99QX2-8XC4K

Windows 10 Home (build 10240)

TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

Windows 10 Pro (build 10240)

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Windows 10 Enterprise (build 10240)

NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

https://ift.tt/ldATMhW
Reactions:

Comments